Reglement

Deelnamereglement Bronckhorster Paarden Meerdaagse (BPM)

 1. Dit deelnamereglement is voor iedere deelnemer van BPM bindend.
 2. Deelnemende menners tot 18 jaar dienen altijd te worden vergezeld door een groom van minimaal 14 jaar.
 3. Deelnemende ruiters t/m 16 jaar zonder ruiterbewijs, moeten worden begeleid door een deelnemer van ten minste 18 jaar.
 4. Deelnemers zijn verplicht zich op verzoek van de organisatie te legitimeren.
 5. Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn.
 6. Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 7. Bij de eerste start moet elke deelnemer het geldige paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting.
 8. De BPM noch de organisatie kan aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de BPM. Deelname geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer aan BPM is verplicht een geldige WA verzekering te hebben gesloten.
 9. Vanuit veiligheids- en verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor ruiters sterk aangeraden.
 10. De uitgereikte stempelkaart is strikt persoonlijk, dus niet overdraagbaar aan andere personen, en moet op verzoek van de organisatie of terreineigenaar c.q. bosbeheerder kunnen worden getoond.
 11. Op het start-/finishterrein mag uitsluitend in stap of draf worden gereden; galopperen is verboden
 12. Gedurende de deelname aan de BPM gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen. I.v.m. veiligheid kan in de routebeschrijving gebruik van fietspaden opgenomen zijn ; hiervoor is dan ontheffing verkregen.
 13. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken. Bedenk dat uitsluitend voor die route toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor ruiters en menners en uitsluitend voor de BPM opengesteld.
 14. Op kruisende wegen/paden dient in gepaste gang te worden overgestoken.
 15. Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander “langzaam verkeer” toestemming te vragen om te mogen passeren of in te halen. (denk aan voorkomen van ongelukken, onrust, hinder, stof, etc.)
 16. Bind op de pleisterplaats paarden niet aan een boom of tak en laat paarden nooit zonder toezicht staan. Neem een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af.
 17. Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de BPM vroegtijdig te beƫindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het secretariaat. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen.
 18. De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie en medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd. Indien er sprake is van het niet opvolgen van aanwijzingen, of het niet naleven van het deelnamereglement, kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden.
 19. Bij annulering voor einde inschrijfdatum vindt restitutie inschrijfgeld plaats; annuleringen na einde inschrijfdatum zullen niet leiden tot restitutie.
 20. Met de inschrijving gaan de deelnemers en zijn passagiers akkoord met het eventuele gebruik van diens beeltenis op foto, film, video of tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtingsdoeleinden van de Bronckhorster Paardenmeerdaagse zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.